برای پرداخت میتوانید وارد سایت ای واتر زد AWATERZ  شده و خرید خود را نهایی کنید