دارای استاندارد ISO

آب تشکیل دهندۀ سیتوپلاسم سلول های بدن است و در تمام بافت ها و سلول ها حضور دارد و نقش ساختمانی را در بدن ایفا می کند. این مایع حتی وظیفه رساندن مواد مغذی به سلول ها و نیز انتقال مواد زاید از بافت های بدن به کلیه و دفع آن را نیز بر عهده دارد.
نقش دیگر آب تنظیم حرارت بدن است و همانند یک دستگاه تهویه هوا به وسیله تعریق غیر مرئی و مرئی می تواند حرارت بدن را در دماهای مختلف تنظیم کند.
پس بدانیم وجود آن همواره برای بدن ضروری و کاهش آن عوارض متعددی را برای بدن انسان به دنبال خواهد داشت.